Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) bychom vás rádi informovali o pravidlech zpracování vašich osobních údajů a o vašich souvisejících právech.

Následující pravidla platí od 25. května 2018.

Správcem Vašich osobních údajů je: Plastic Worx sp. Z o. O. se sídlem v Krakově, ul. Zakopiańska 177, 30-435
Inspektor ochrany osobních údajů: Maciej Rymaszewski; Kontakt: dpo@plasticworx.com.pl
Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů, uzavřených smluv a na základě uděleného souhlasu.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem/účely:

a) 6 bod 1 a) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
b) 6 bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
c) 6 bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce;
  1. V souvislosti se zpracováním údajů pro účely uvedené v bodě 4 mohou být příjemci vašich osobních údajů orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci nebo jiné subjekty, které zpracovávají osobní údaje v Sbírky správce.
  2. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení cílů stanovených v bodě 4 a dále po dobu a v rozsahu vyžadovaném ustanoveními obecně platných právních předpisů.
  3. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na zveřejnění údajů, právo na opravu údajů – pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování.
  4. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu dané osoby se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání nemá vliv na soulad zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, s platnými právními předpisy.
  5. Pokud se dozvíte o nezákonném zpracování svých osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.
  6. V situaci, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí Vašich osobních údajů Správci dobrovolné.
  7. Poskytnutí vašich osobních údajů z vaší strany je povinné, pokud je předpokladem pro zpracování osobních údajů zákonné ustanovení nebo smlouva uzavřená mezi stranami.
  8. Vaše údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou profilovány.
  9. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země / mezinárodní organizaci

cookies

Web mobilnirecyklace.cz používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené v počítačovém softwaru prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené četl pouze server, který je vytvořil. Soubory cookie tedy usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.

Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zasílaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.

Cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám. Tím, že si zapamatuje své preference, umožňuje vhodnou úpravu jemu adresovaných inzerátů. Používáme cookies, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí pro naše webové stránky a shromážděná data jsou používána pouze v rámci Plastic Worx Polska Sp. z o. o. sp. k. za účelem optimalizace činnosti.

Na našem webu používáme následující soubory cookie:

a). „Nezbytné“ soubory cookie, umožňující využívání služeb dostupných na webu, například: ověřovací soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření na webu;

b). cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci webové stránky;

C). „Výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;

d). "Funkční" cookies, umožňující "zapamatování" nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled webu atd.;

e). Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies